• സുഹായ് ഹുവാഫ പ്ലാസ

  സുഹായ് ഹുവാഫ പ്ലാസ

  10 ഡിസൈൻ
 • 10 ഡിസൈൻ

  10 ഡിസൈൻ

 • കല്ലുമതില്

  കല്ലുമതില്

  നോർത്ത്വുഡ് രവിൻ
 • നാൻജിംഗ് സിറ്റി വാൾ മ്യൂസിയം

  നാൻജിംഗ് സിറ്റി വാൾ മ്യൂസിയം

  സ്ജദ്
 • ദേശീയ പവലിയൻ-ഇന്ത്യൻ പവലിയൻ

  ദേശീയ പവലിയൻ-ഇന്ത്യൻ പവലിയൻ

 • നാൻജിംഗ് വെസ്റ്റ് റോഡിന്റെ 1486 പ്ലോട്ട് പദ്ധതി

  നാൻജിംഗ് വെസ്റ്റ് റോഡിന്റെ 1486 പ്ലോട്ട് പദ്ധതി

 • ലിജിയാങ് മ്യൂസിയം

  ലിജിയാങ് മ്യൂസിയം

  വാസ്തു വിദ്യ & ഓഫ് സ്ചുത് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്
 • ഡാ യു

  ഡാ യു

  ബിനോയ്
 • സിസു

  സിസു

  ഷെൻ‌സെൻസ്
 • സുയിഷോ വില്ല

  സുയിഷോ വില്ല

  സിസിഡിഐ
 • ഫെങ്‌യാങ്

  ഫെങ്‌യാങ്

 • ഗാലറി ഇന്റീരിയർ
  ഗാലറി ഇന്റീരിയർ

  ഗാലറി ഇന്റീരിയർ

  ASD
 • ഗുയാങ് പോഡി

  ഗുയാങ് പോഡി

  10 ഡിസൈൻ
 • MedImmune

  MedImmune

  ഹോക്ക്
 • സിയോൾ ആനിമേഷൻ സെന്റർ

  സിയോൾ ആനിമേഷൻ സെന്റർ

  കെ.എം.ജെ ആർക്കിടെക്റ്റുകൾ
 • റെയ്‌നിസ്

  റെയ്‌നിസ്

  ARHIS ARHITEKTI
 • റിസോർട്ട് ഹോട്ടൽ

  റിസോർട്ട് ഹോട്ടൽ

  എയർമാസ് അസ്രി ആർക്കിടെക്റ്റുകൾ
 • യുഎസ്എയിൽ ബിൽഡിംഗ്

  യുഎസ്എയിൽ ബിൽഡിംഗ്

  നജീബ് മതിലകത്ത് ഉമ്മർ
 • സയൻസ് ദ്വീപ് കൌനുസ്
  സയൻസ് ദ്വീപ് കൌനുസ്

  സയൻസ് ദ്വീപ് കൌനുസ്

  ഫൌല്ക്നെര്ബ്രൊവ്ംസ് ല്ല്പ്
 • ഹോളിവുഡ്

  ഹോളിവുഡ്

  അഎദസ്
 • മെക്കാ ഹോട്ടലും ഓഫീസും

  മെക്കാ ഹോട്ടലും ഓഫീസും

  എൽ‌ഡി‌ആർ‌എസ് ചെഹാബും പങ്കാളികളും
 • വില്ല

  വില്ല

  നജീബ് മത്‌ലകത്ത് ഉമ്മർ
 • ഇന്റർസെറാമിക്
  ഇന്റർസെറാമിക്
  ഇന്റർസെറാമിക്
  ഇന്റർസെറാമിക്
  ഇന്റർസെറാമിക്

  ഇന്റർസെറാമിക്

 • മക്കാവു
  മക്കാവു

  മക്കാവു

  സഹ ഹാദിദ് ആർക്കിടെക്റ്റുകൾ
 • സെന്റ്കിൽഡ

  സെന്റ്കിൽഡ

  സഹ ഹാദിദ് ആർക്കിടെക്റ്റുകൾ
 • എച്ച്ബി ഓഫീസ്

  എച്ച്ബി ഓഫീസ്

  ലൂക്കാസ് ഡിസൈൻ
 • ഹെങ്‌കിംഗ്

  ഹെങ്‌കിംഗ്

  10 ഡിസൈൻ
 • കോവെൻട്രി വാട്ടർ പാർക്ക്

  കോവെൻട്രി വാട്ടർ പാർക്ക്

  ഫൌല്ക്നെര്ബ്രൊവ്ംസ് ല്ല്പ്
 • മക്ക

  മക്ക

  ബാദർ ഫഹദ് അൽസെദീരി ഓഫീസ്
 • ന്യൂജെൻ വിസിറ്റർ സെന്റർ കും‌ബ്രിയ
  ന്യൂജെൻ വിസിറ്റർ സെന്റർ കും‌ബ്രിയ

  ന്യൂജെൻ വിസിറ്റർ സെന്റർ കും‌ബ്രിയ

  ഫൌല്ക്നെര്ബ്രൊവ്ംസ് ല്ല്പ്
 • റിഗ

  റിഗ

  ശർമ്മ & നോർഡ് ആർക്കിടെക്റ്റുകൾ
 • വുഹാൻ

  വുഹാൻ

  10 ഡിസൈൻ
 • CIFI - ഇന്റീരിയർ

  CIFI - ഇന്റീരിയർ

  ബിനോയ്
 • സുസ ou വെസ്റ്റിൻ ഹോട്ടൽ

  സുസ ou വെസ്റ്റിൻ ഹോട്ടൽ

  ARVA LIMITED
 • സൺ യാറ്റ്-സെൻ സർവകലാശാലയിലെ ഷെൻ‌സെൻ കാമ്പസ്

  സൺ യാറ്റ്-സെൻ സർവകലാശാലയിലെ ഷെൻ‌സെൻ കാമ്പസ്

  Baumschlager Eberle ഹോങ്കോംഗ് ലിമിറ്റഡ്
 • ഷെൻ‌ഷെൻ

  ഷെൻ‌ഷെൻ

  സ്ചുത്
 • പജ ou

  പജ ou

  ഹുവായ് ഡിസൈൻ
 • ലിയാങ്

  ലിയാങ്

  വാസ്തു വിദ്യ & ഓഫ് സ്ചുത് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്
 • റൈഡർ സിറ്റിസൺ സെന്റർ

  റൈഡർ സിറ്റിസൺ സെന്റർ

  ബിയാഡ് (ഗ്വാങ്‌ഷോ)
 • കിംഗ്ഡമ് അഗ്രികൾച്ചറൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി

  കിംഗ്ഡമ് അഗ്രികൾച്ചറൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി

  വാസ്തു വിദ്യ & ഓഫ് സ്ചുത് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്
 • ഗ്വാങ്‌ഷോ സയൻസ് മ്യൂസിയം

  ഗ്വാങ്‌ഷോ സയൻസ് മ്യൂസിയം

  വാസ്തു വിദ്യ & ഓഫ് സ്ചുത് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്
 • സുക്കിയാൻ ഗ്ലാസ് മ്യൂസിയം

  സുക്കിയാൻ ഗ്ലാസ് മ്യൂസിയം

  വാസ്തു വിദ്യ & ഓഫ് സ്ചുത് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്
 • അപ്പാർട്ട്മെന്റ് കെട്ടിടം റെൻഡറുകൾ

  അപ്പാർട്ട്മെന്റ് കെട്ടിടം റെൻഡറുകൾ

  പോൾ പ്രൈസ്നർ
 • വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് ഓൺലൈൻ ചാറ്റ്!