විශේෂාංග එකතුව

නිර්මාණ ආයතන, දේපල සමාගම් සහ ගෘහ නිර්මාණ උපදේශකවරුන්ට 3D ගෘහ නිර්මාණ විදැහුම්, 3D සජීවීකරණ, බහු-මාධ්ය ඇතුළු ගෘහ නිර්මාණ දෘශ්යමය පරිකල්පනයෙන් සේවයේ විශේෂීකරණය.

අපි ගැන

2002 දී ආරම්භ කරන, Frontop 2010 දැන් Frontop චීනයේ ප්රධාන ගෘහ නිර්මාණ නිරූපණය කිරීම් සමාගම් අතරින් එකක් බවට පත් වී තිබේ ගෝලීය වෙළෙඳපොළ පුළුල් කිරීමට සිය විදේශ දෙපාර්තමේන්තුව ස්ථාපිත කර ඇත.
WhatsApp Online Chat !